ZWO ZWO

Rabobank rekening nummer: NL91  RABO 0373 7062 43
T.n.v. ZWO-groep Geref. Kerk, p/a Rijnstraat 189 te Sliedrecht
 
ZWO-commissie van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht, verbonden in de PKN
De ZWO-commissie is een door de Kerkenraad ingestelde commissie die belast is met het behartigen van zaken betreffende Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
De ZWO-commissie, hierna genoemd de Commissie, werkt onder verantwoordelijkheid van de Diaconie.

Het doel en de taak van de Commissie zijn:
– De gemeente bewust maken van onrecht en nood in onze wereld buiten  
   Nederland. Zij doet dit door middel van het organiseren van acties.
   Tevens geeft zij uitleg en voorlichting daarover in Ik Geloof en in de 
   Zondagsbrief.
– Het verzamelen van financiën ten behoeve van het verlichten van nood en
   onrecht, en bevordering   van zelfontplooiing door middel van educatie
   overal ter wereld, maar buiten Nederland. Deze worden verwoord in de 
   door de commissie gekozen gekozen projecten van Kerk in Aktie.
– De afdracht verzorgen aan Kerk in Aktie van de door de Commissie
   gekozen projecten.
   De Commissie behoort te bestaan uit 7 leden, te weten: voorzitter,
   secretaris, penningmeester, diaken en 3 algemene leden.
   De leden van de Commissie worden op voordracht van gemeenteleden
   en de Commissie door de kerkenraad benoemd. De zittingsperiode is 4
   jaar, jaarlijks kan één van de genoemde functiehoudende leden aftreden.

Financiën
De Commissie heeft eigen inkomsten, verkregen door :
*  het innen van de jaarlijkse ZWO-bijdrage.
*  door Kerk in Actie vastgestelde collectes.
*  verkoop van zendingskalenders, huispaaskaarsen en eventuele andere
   zaken.
  Jaarlijks worden de door de leden vastgestelde projecten gefinancierd uit 
  deze gelden.

Verantwoording
De Commissie legt verantwoording af via de diaconie aan de kerkenraad door middel van :
• Het jaarverslag, bestaande uit een financieel en een beredeneerd 
  gedeelte.
• Vast contact naar de Diaconie via de in de Commissie zittende diaken.

Vergaderingen
De Commissie vergadert ongeveer 10 x per jaar in de Voorhof volgens het vergaderschema.
Activiteiten
• Het onder aandacht brengen van de landelijke Kerk in Actie collectes door 
  het verspreiden van folders, berichtgeving in Ik Geloof,
  de zondagsbrief en eventuele mondelinge toelichting tijdens de kerkdienst
  een week voorafgaande aan de collecte.
• Verkoop van de missie-zendingskalender, huispaaskaarsen en dergelijken.
• Het inzamelen van postzegels, kaarten, telefoons, brillen en cartridges.
• Organiseren van de Paas- en Kerstgroet actie aan gevangenen.
• Meewerken aan bepaalde feestelijke zondagen, als gemeentezondag, 
  startzondag.
 

Rwanda werkgroep
Sinds 1987 bestaat er een uitwisseling tussen de Église Presbyteriènne au Rwanda en de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Was het in 1987 een contact tussen de regio Remera en de classis Dordrecht, na allerlei veranderingen in Nederland en in Rwanda is het nu een contact tussen de regio’s Remera en Ruyumba in Rwanda en de regio Dordrecht in Nederland.
Deelnemende gemeenten in Nederland zijn Sliedrecht, Papendrecht, Ridderkerk, Rijsoord, Hendrik Ido Ambacht, Nieuw-Lekkerland, Slikkerveer, Kamperland, Alblasserdam en Ottoland.
Elke gemeente in Nederland heeft één of twee partnergemeenten in Rwanda. Sliedrecht heeft twee partnergemeenten: Mwirute en Mbate.

In 1988 is de eerste delegatie vanuit Nederland naar Rwanda gegaan, deze delegatie bestond uit drie mensen waaronder Gré Romijn. In 1997 is een delegatie van 5 jongeren naar Rwanda gegaan waaronder Marjolein Bons. In totaal zijn er nu 9 delegatiebezoeken over en weer geweest.
De uitwisseling wordt in elke gemeente verzorgd door een werkgroep, een stuurgroep zorgt voor de regionale zaken en denkgroepen ondersteunen speciale onderdelen zoals de PR. De werkgroepen houden via brieven contact met de partnergemeenten, verzorgen de jaarlijkse uitwisselingszondag en regelen de delegatiebezoeken.
De uitwisseling is vooral gericht op het spirituele vlak, elkaar bemoedigen en van elkaar leren. Door de hechte vriendschap, die is ontstaan, kunnen we echter het financiële niet vergeten. Sinds de gebeurtenissen van 1994 wordt er regelmatig financiële ondersteuning verleend bij de wederopbouw van kerken, scholen e.d.. In Sliedrecht is een paar keer geld verzameld voor de bouw van de kerk in Mwirute. Sinds 2002 is er een denkgroep Kleine projecten die onder de naam “Umubano – Vriendschap” geld verzameld om kleine projecten te ondersteunen.

De Rwandawerkgroep Sliedrecht bestaat uit:
Marjolein Bons en Rita Verboom (namens de Diaconie)

terug