Vacatures Vacatures

Vrijwel alle werkzaamheden binnen de GKS worden voor het grootste deel verricht door vrijwilligers.
Voor de verkondiging van het Woord, het Pastoraat en daaraan gerelateerde onderwerpen is een (fulltime) predikant, ds Alexander Veerman, aangesteld.
 Voor het beheer van de kerkzaal en de bijgebouwen (De Voorhof) een beheerder (parttime).
In deze rubriek worden de openstaande vacatures gemeld binnen onze gemeente. Voor algemene informatie over deze vacatures kan contact worden opgenomen met genoemde persoon of personen.
Voor algemene info over het doen van vrijwilligerswerk binnen de GKS kan contact worden opgenomen met André Tolenaars (tel. 41 44 62 / 06-53770818) of per mail: andretolenaars[at]hetnet.nl

Momenteel bestaan de volgende vacatures (m/v):

Voorzitter Kerkenraad:

De voorzitter leidt de  vergaderingen van de kleine en de grote kerkenraad en het (Breed) Moderamen (BM) van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht. 
Stelt zaken, die behandeld moeten worden door kerkenraad, BM  in de vergaderingen aan de orde en zorgt voor een ordelijk verloop van bespreking en besluitvorming.
Voorts bereidt de voorzitter samen met de scriba en de andere leden van het moderamen de vergaderingen van genoemde organen voor.
De voorzitter van de kerkenraad onderhoudt contact met andere plaatselijke kerken e.d. en treedt, met anderen, op als vertegenwoordiger bij activiteiten waarvoor de GKS uitgenodigd is.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de huidige voorzitter:
G(erard) de Haan

tel   
0184 41 45 90
mob  06 653 387 454
email:  


Notulist (Kleine) Kerkenraad:

Het betreft hier het notuleren van de vergaderingen van de (Kleine) Kerkenraad, waarbij het gaat om ca. 20 (maandag)avond vergaderingen van ca. 2,5 uur, plus het uitwerken hiervan. Gevraagd wordt een goede beheersing van de Nederlandse taal en vaardigheid met de laptop en het kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. 
Voor nadere informatie: Joke Bouwman  (41 12 00).


Ouderling:
Voor de leeftijdssegmenten 16 – 30 jaar, 31 – 54 jaar en 75+ zijn wij op zoek naar ouderlingen die in een team van ouderlingen, diakenen en (jeugd)pastoraal werkers in contact komen met gemeenteleden en die gezamenlijk activiteiten organiseren. De ouderling wordt in principe voor een periode van vier jaar in het ambt bevestigd. De tijdsinspanning bedraagt gemiddeld een avond per week en bestaat uit het leggen en onderhouden van contacten en het bijwonen van vergaderingen van de Pastorale Raad en de Kerkenraad.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de ouderling Sectie Pastoraat, Leo Hartkoren, telefoon 078 – 69 99 577.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters:

De commissie van kerkrentmeesters heeft een coördinerende en controlerende taak m.b.t de financiële en bouwkundige zaken van de gemeente.
Als voorzitter van deze commissie zit je niet alleen de vergaderingen van de eigen commissie voor, maar ben je tevens ouderling en lid van de (kleine) kerkenraad. De tijd die je aan deze functie besteedt is 2 tot 6 uur per week.

Wat je voor deze functie nodig hebt zijn communicatieve vaardigheden en overzicht.
In deze veelzijdige en afwisselende functie, die je voor een periode van 4 jaar vervult, leer je alle ins en outs van de gemeente kennen.
Voor informatie kun je contact opnemen met Ruurd Bijlsma (tel.41 45 60) op per mail: .


Pastoraal Werkers:
Voor de leeftijdssegmenten 16 – 30 jaar, 55 – 74 jaar(2x) en 75+ zijn wij op zoek naar pastoraal werkers die in  een team van ouderlingen, diakenen en andere (jeugd)pastoraal werkers in contact komen met gemeenteleden en die gezamenlijk activiteiten organiseren. De tijdsinspanning bedraagt gemiddeld een avond per week. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de ouderling Sectie Pastoraat, Leo Hartkoren, telefoon 078 – 69 99 577.

Lid Werkgroep ZWO:
Wij zijn op zoek naar een medewerker voor de Werkgroep ZWO. Deze werkgroep komt enkele keren per jaar bij elkaar en bespreekt dan zaken met betrekking tot Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking in de gemeente. Zo wordt jaarlijks geld bijeen gebracht voor een of meer projecten van ‘Kerk in Actie’, verzorgt men de communicatie en wordt meegewerkt aan diverse projecten (Actie Schoenendoos). De werkgroep is ondergebracht bij de Sectie Diaconie. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Tom Scholten (06 – 148 957 22).

Geluidsmensen:
profielschets volgt...
 

terug