Organisatie

Een profielschets van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (verenigd in de Protestantse Kerk Nederland – PKN) vindt u hier.

ORGANISATIE
Het werk binnen de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (GKS) wordt uitgevoerd in secties.

Door op ORGANISATIE te klikken ziet u een overzicht van de huidige secties. Veelal zijn binnen de secties commissies of werkgroepen werkzaam. Als u klikt op een van de SECTIENAMEN, krijgt u algemene informatie over de secties en/of de commissies/werkgroepen die daarbinnen functioneren.

De GKS is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Dit betekent dat de kerk deel uitmaakt van een groter geheel. Wij onderschrijven de volgende geloofsbelijdenis (op het stramien van artikel 1 van de kerkorde van de PKN):

‘Wij geloven dat wij de gestalte mogen zijn van de ene heilige katholieke en apostolische kerk. Delend in de aan Israël geschonken verwachting, strekken wij ons uit naar de komst van het Koninkrijk van God.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus trachten wij de opdracht van onze Heer om het Woord te horen en te verkondigen, te vervullen.

Betrokken in Gods toewending tot de wereld en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, belijden wij de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

In ons vieren, spreken en handelen, belijden wij telkens opnieuw Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld en roepen wij op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.

Wij weten ons geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

Als Christus belijdende geloofsgemeenschap zoeken wij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.

Voor mensen, machten en overheden willen wij getuigen van Gods beloften en geboden, zoekende de samenspraak met andere kerken.

Gezonden in de wereld en geroepen tot de bediening van de verzoening, getuigen wij in verkondiging en dienst aan alle mensen en aan alle volken van het heil in Jezus Christus’.

De kerkelijke organisatie van de PKN omvat naast een synode, een aantal classicale vergaderingen. De Gereformeerde Kerk Sliedrecht ressorteert onder de classicale vergadering Alblasserdam. Jaarlijks worden – volgens rooster – een aantal ambtsdragers (predikant, ouderling, diaken en/of kerkelijk rentmeester) afgevaardigd naar deze vergadering.
Binnen de plaatselijke kerk is de Kerkenraad het hoogste orgaan. Leden hiervan zijn de predikant, de ouderlingen en de diakenen. Deze leden worden door de gemeenteleden gekozen voor een periode van vier jaar en kunnen vervolgens worden herbenoemd. De te kiezen leden worden schriftelijk voorgedragen aan de gemeenteleden. Eventuele bezwaren kunnen ingediend worden bij de scriba van de Kerkenraad. Als er geen wettige bezwaren worden ingediend, worden de leden tijdens een bijzondere dienst aan het begin van het seizoen bevestigd.
Door de Kerkenraad is een zgn. Breed Moderamen (BM) samengesteld, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding.
Het Breed Moderamen van de GKS bestaat uit een: voorzitter, scriba, predikant en vertegenwoordigers van de verschillende secties alsmede een ambtelijk notulist.
De gemeenteleden worden na elke vergadering van de Kerkenraad via Ik Geloof schriftelijk geïnformeerd over de gang van zaken. Eenmaal per jaar, na de dienst op Biddag voor Gewas & Arbeid) worden de gemeenteleden uitvoerig geïnformeerd over het gevoerde (financiële) beleid van de kerk, diaconie, zwo, etc.
Voor de verdere gang van zaken in de organisatie wordt verwezen naar onderstaand overzicht waarin de verschillende secties worden genoemd.
Voor nadere informatie over de organisatie van de GKS kan contact worden opgenomen met:
de heer G.J. de Haan (preses)                                                                     telefoon 0184 41 45 90 of
mevrouw J.P.H. Bouwman-van der Poel (scriba)                                   telefoon 0184 41 12 00