Diaconie Diaconie

In het Diaconaat gaat het om mensen die onder druk of in knelsituaties leven. Ver weg en dichtbij. In onze samenleving zijn er nogal wat mensen die zo moeten leven; te denken valt aan armen, eenzamen, vluchtelingen, etc.

De vraag is: wat doen we eraan? Meestal wordt gedacht: ‘daar hebben we de Diaconie toch voor… ?’
Diaconaat is echter iets waar niet alleen de Diaconie zich druk om hoeft te maken; het is een taak van de gehele gemeente!
Diaconaat wordt wel het hart van de gemeente genoemd. Als God zich bekommert om mensen die op wat voor manier dan ook in de knel zijn geraakt, dan zal van Zijn gemeente niets anders verwacht mogen worden.
De taak van de Diaconie is er dan ook op gericht om gemeenteleden te betrekken bij het Diaconaat. Door middel van voorlichting wijzen op situaties in onze samenleving die ‘scheef’ genoemd kunnen worden. Samen met gemeenteleden en mensen die getroffen worden door armoede, eenzaamheid en/of andere problematiek werken aan oplossingen. Zo wordt een gemeente diaconaal! Het gaat uiteindelijk om een samenleving waarin men oog en oor heeft voor iedereen die het minder heeft en voor alles wat scheef dreigt te groeien.

Diakenen worden in het ambt bevestigd, nadat hun namen door de Kerkenraad aan de gemeente zijn voorgelegd. De vertegenwoordigers van de Diaconie in de Kleine Kerkenraad (2) rapporteren periodiek over de gang van zaken binnen de Diaconie.

Giften en bijdragen kunnen worden overgemaakt op:
IBANrekening NL 55 RABO 0373 7058 24 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Sliedrecht

Elk jaar wordt een  jaarverslag gemaakt waarin de gehouden activiteiten worden benoemd. Via de volgende link kunt u het laatste verslag inzien. Jaarverslag diakonie 2017

In 2017 is een vernieuwd beleids- en werkplan samengesteld en zijn uitgangspunten geformuleerd.
Beleidsplan. Werkplan Diaconie Gereformeerde Kerk Sliedrecht april 2017
Beleidsplan. Diaconale uitgangspunten april 2017

De Diaconie heeft een protocol opgesteld, waarin is opgenomen hoe te handelen bij vragen voor ondersteuning in welke vorm dan ook. Via de link Protocol voor ondersteuning diaconie  kunt u dit lezen.

Ook is er een protocol opgesteld voor het goede doelen beleid .


Momenteel kent de Sectie Diaconie de volgende werkgroepencommissies:
DIAKASS
Diakass staat voor ‘diaconale assistenten’ en is een onderdeel van de Diaconie. Bij de verschillende taken van Diakass staat centraal: de aandacht voor die gemeenteleden die dit, om wat voor reden dan ook, nodig hebben. Hierbij zijn ca. 30 gemeenteleden actief.
Diakass:
– brengt maandelijks bezoekjes aan veelal oudere gemeenteleden;
– organiseert tweemaal per jaar een contactmiddag in De Voorhof;
– houdt maandelijks inloopochtenden en spelletjesmiddagen in De Voorhof
   (ook voor niet gemeenteleden);
– verstuurt verjaardagskaarten aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder;
– brengt verjaardagsbezoeken bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder;
– brengt felicitatie-bezoeken bij huwelijksjubilea;
– stuurt een felicitatiekaart bij een geboorte;
– schenkt aandacht aan de nabestaanden bij een overlijden;
– verzorgt de bloemen in de kerk en brengt die na afloop van de dienst naar
   een gemeentelid;
– bezoekt zieken thuis en in het ziekenhuis;
– verwelkomt nieuw-ingekomenen;
– verzorgt een kerstattentie voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder, en 
   voor zieken;
– bezoekt gemeenteleden, die in instellingen buiten Sliedrecht wonen;
– verzorgt de aanmelding en evt. het vervoer voor hen die deelnemen aan 
   een bijzondere vakantie in bv. De Werelt in Lunteren;
– etc.

Wie prijs stelt op bezoek van Diakass, of meer wil weten over de verschillende activiteiten, kan het beste contact opnemen met de voorzitter van Diakass.

Giften en bijdragen kunnen worden overgemaakt op:
IBANrekening NL63 RABO 0373 7063 59 t.n.v. Diakass Geref. Kerk Sliedrecht

ZWO
Het werk van de ZWO is gericht op:
Zending – Werelddiaconaat – Ontwikkelingssamenwerking.

De ZWO-Commissie is in 1994 opgericht en heeft als opdracht het bijstaan van de kerkenraad in de voornoemde taakgebieden. De leden worden benoemd door de kerkenraad.

Ongeveer tienmaal per jaar komt de ZWO-Commissie bijeen om te spreken over die zaken die verband houden met het taakgebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Er wordt door de ZWO-Commissie jaarlijks geld bijeen gebracht dat wordt besteed aan één of meerdere projecten van de organisatie ‘Kerk in Actie’. Op deze projecten wordt door de ZWO-Commissie vooraf ingetekend. De keuze voor deze jaarlijkse projecten wordt gemaakt uit de jaaruitgave van “Geloof in uitvoering van Kerk in Actie”.
Zij inventariseert, coördineert en controleert deze projecten.

Aan de ZWO-Commissie wordt jaarlijks gevraagd een geldbedrag in te zamelen voor de geselecteerde projecten. Vervolgens wordt aan de gemeenteleden gevraagd dit geldbedrag bij elkaar te brengen via een Vrijwillige bijdrage en via de collecten voor ZWO.

Daarnaast stelt de ZWO-Commissie zich, via de regionale ZWO-Commissie, mede garant voor uitzendingen naar projecten in een zendings- of ontwikkelingsgebied.

De werkzaamheden van de ZWO-Commissie zijn:
– het informeren van de gemeente over het werk van de ZWO-
   Commissie via Ik Geloof en de Zondagsbrief;
– het via Ik Geloof doen van een oproep tot het geven van een vrijwillige
   bijdrage;
– het inzamelen van een geldbedrag voor de jaarlijkse projecten;
– de verkoop van de Missie Zendingskalender;
– het promoten van de ZWO collecten d.m.v. folders, een mondelinge
   toelichting tijdens de dienst en/of een toelichting
   in de Zondagsbrief en Ik Geloof;
– het verspreiden en inzamelen van zgn. ‘Vasten spaardoosjes” tijdens de
   40-dagen cyclus;
– de verkoop van bijzondere kaarsen in de tijd voor Pasen;
– het schrijven en versturen van Paasgroeten aan gevangenen;
– het organiseren van de ‘Actie Schoenendoos’, incl. het verstrekken van
   informatie;
– etc.

Giften en bijdragen kunnen worden overgemaakt op:
IBANrekening NL 91 RABO 0373 7062 43 t.n.v. ZWO Geref. Kerk Sliedrecht t.g.v. ZWO

RWANDA
Als gevolg van uitwisselingsbezoeken, die vanaf 1988 hebben plaatsge­vonden tussen de regio Remera van de Eglise Presbyteriènne au Rwanda (EPR) en de classis Dordrecht van de Gereformeerde Kerken in Nederland, hebben zich Rwanda werkgroepen gevormd. Deze groepen hebben tot doel de bestaande contacten en relaties te verbreden en te verdiepen.

De deelnemende kerken houden elkaar op de hoogte van het geeste­lijk leven in de gemeente d.m.v. het uitwisselen van informatie, speciale uitwisselingszondagen en het organiseren van bezoe­ken. Iedere gemeente is een ‘partner gemeente’ toegewezen, Voor Sliedrecht zijn dat Mwirute en Mbate.

Giften en bijdragen kunnen worden overgemaakt op:
IBANrekening NL 91 RABO 0373 7062 43 t.n.v. ZWO Geref. Kerk Sliedrecht, t.g.v. Rwanda

REISCOMMISSIE
Eenmaal per jaar wordt er een uitstapje georganiseerd voor leden van onze kerk. Hierover wordt tijdig gepubliceerd via de Zondagsbrief, Ik Geloof en de website.

KERKAUTOVERVOER
Wanneer het zelfstandig naar de kerk komen niet (meer) mogelijk is, dan kan dit gemeld worden aan de diaken die het kerkautovervoer regelt.

JONGERENDIACONAAT
Binnen de Diaconie is een diaken aangewezen om jongeren te interesseren en te betrekken bij verschillende diaconale taken. Over deze projecten wordt gepubliceerd in de Zondagsbrief, Ik Geloof en de website.

INTERKERKELIJKE DIACONALE COMMISSIE (IDC)
Door de Diaconieën van de verschillende kerken/geloofsgemeenschappen in Sliedrecht is een Interkerkelijke Diaconale Commissie opgericht. In deze commissie worden steunaanvragen behandeld die worden ontvangen van inwoners van Sliedrecht, die in het normale circuit niet voor behandeling in aanmerking komen en niet verbonden zijn aan een kerk.

DIACONALE CLASSICALE COMMISSIE ALBLASSERDAM (DCCA)
Deze commissie komt twee keer per jaar bij elkaar voor het bespreken van diaconale zaken, het behandelen van een diaconaal project en/of het afleggen van een werkbezoek bij een diaconaal project in de Alblasserwaard.

terug