ANBI Diaconie

Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie Gereformeerde Kerk Sliedrecht
RSIN/Fiscaal nummer: 824123293
Website adres: www.gksliedrecht.nl
E-mail: diaconie.gerefkerk.sliedrecht@gmail.com
Adres: p/a J.P. Thijssesingel 42
Postcode: 3362 ND
Plaats: Sliedrecht
Postadres: p/a J.P. Thijssesingel 42
Postcode: 3362 ND
Plaats: Sliedrecht

De Gereformeerde Kerk Sliedrecht (GKS) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (Kerkorde) van de PKN staat dit in Ordinantie 2, artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (Ordinantie 1, artikel 1, lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde, artikel X, lid 3).

De Diaconie van de GKS is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2, boek 2, Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11, artikel 5, lid 2 van de Kerkorde.

De Kerkorde van de PKN bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de GKS.

Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 27 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen telt 9 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Diakenen moet uit minimaal drie leden bestaan. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, artikel 3).

Doelstelling/visie.
De PKN verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De PKN is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan.
Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
In het Beleidsplan GKS 2013-2018 vindt u o.a. de doelstellingen die van toepassing zijn op de diaconie.
Het Jaarverslag diakonie 2017 geeft weer op welke wijze de diaconie uitvoering heeft gegeven aan haar taken.

Beloningsbeleid.
Er zijn geen diakonale medewerkers met beloningen. Waren die er wel dan zou die beloning geregeld zijn in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Een overzicht van taken en activiteiten van het College van Diakenen vindt u onder: http://gksliedrecht.nl/organisatie/diaconie

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting Rekening Rekening
           2017 2017 2016
Baten
Opbrengst uit bezittingen 120 96 118
Bijdrage gemeenteleden 13.400 15.035 13.298
                                                                                       Totaal Baten 13.520 15.131 13.416
Lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 10.650 12.557 9.738
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)                     0                    0 0
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk                     0 0 0
Bijdrage aan andere organen binnen de kerk 2.430 2.470 2.402
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen                     0 – 593 0
Salarissen (koster, organisten, e.d.)                     0                    0 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente               660 697 338
                                                                                      Totaal Lasten 13.740 15.131 12.478
Resultaat (baten – lasten)             -220
             0 938

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Voor de diaconie komen deze inkomsten uit giften en de opbrengst van collectes tijdens de kerkdiensten. De opbrengst uit bezittingen is de opbrengst van een kleine reserve die wordt aangehouden op een spaarrekening en via OIKO credits.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel: overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.